Hem

Published on

Introduktion till Acedia: Andlig Tröghet i Ett Modernt Sammanhang

Authors

I dagens snabbfotade och ofta ytliga kultur kan begreppet "Acedia" verka främmande, tillhörande en svunnen era av klosterliv och asketiska praktiker. Men denna antika term belyser en djupgående andlig kamp som är lika relevant i det moderna samhället som den var för de tidiga ökenfäderna. Acedia, ofta översatt till andlig tröghet eller likgiltighet, har sina rötter i den kristna monastiska traditionen, särskilt inom ökenfädernas skrifter. Denna artikel syftar till att utforska Acedias betydelse, dess historiska bakgrund, och dess relevans idag, med särskilt fokus på Evagrius Ponticus' läror1.

Vad är Acedia?

Acedia är ett grekiskt ord (ἀκηδία) som betyder brist på omsorg eller uppmärksamhet. Inom den kristna monastiska traditionen beskrivs Acedia som en form av andlig likgiltighet eller tröghet, en oförmåga att utföra sina religiösa förpliktelser med glädje. Det betraktades som en av de åtta huvudsynderna av Evagrius Ponticus2, en tidig kristen munk och teolog, vars arbete senare skulle influera Gregorius I att formulera den mer bekanta listan över de sju dödssynderna.

Evagrius Ponticus och Acedia

Evagrius Ponticus (345–399 e.Kr.), en av de mest inflytelserika tidiga ökenfäderna, tillbringade mycket av sitt liv i öknen och skrev om de andliga striderna som munkarna mötte. För Evagrius var Acedia "middagens demon", en känsla av djup tristess, hopplöshet och likgiltighet mot livet och de andliga praktikerna, som ofta infann sig mitt på dagen3. Han beskrev Acedia som en frestelse att överge det andliga kallet och att söka tröst i det världsliga.

Acedias Karaktär och Symptom

Acedia manifesterar sig genom en rad känslor och beteenden, inklusive:

 • Andlig likgiltighet: En förlust av intresse för andliga praktiker och uppgifter.
 • Tristess och Melankoli: En känsla av djup tristess och otillfredsställelse med livet.
 • Rastlöshet: En oförmåga att sitta still, kombinerat med en ovilja att engagera sig i meningsfulla aktiviteter.
 • Hopplöshet: En känsla av att andliga mål är ouppnåeliga eller meningslösa.

Acedia i det Moderna Samhället

Även om termen Acedia sällan används idag, är dess symptom högst närvarande i det moderna samhällets utmaningar. Den samtida människan kan uppleva Acedia som en överväldigande känsla av apati eller likgiltighet mot livets mening, ofta förvärrad av det moderna livets stress och ytlighet. I en tid då uppmärksamhet ständigt distraheras och splittras, blir kampen att finna och upprätthålla en djupare andlig mening och syfte alltmer relevant.

Acedia kan även manifestera sig genom en rad känslor och beteenden hos den moderna mäniskan, såsom:

 • Överdriven Teknikanvändning: I en tid där digitala enheter och sociala medier dominerar, kan acedia leda till timmar av meningslös surfning och skrollande. Detta kan skapa en känsla av tomhet och förlust av tid som kunde ha använts för meningsfulla aktiviteter eller relationer.

 • Arbetslikgiltighet: Acedia kan manifestera sig i arbetslivet som en känsla av likgiltighet eller brist på motivation för arbetet. Det kan leda till prokrastinering, undvikande av arbetsuppgifter och till sist en känsla av missnöje med den egna prestationen och karriären.

 • Andlig Tröghet: På den andliga nivån kan acedia göra att man försummar sina bön- och tillbedjanstider. Detta kan skapa en distans till Gud, förlust av andlig inriktning och svårigheter att upprätthålla en regelbunden andlig praxis.

 • Mellanmänskliga Relationer: Acedia kan påverka relationer genom att skapa en känsla av likgiltighet eller ovilja att investera tid och energi i att bygga och underhålla meningsfulla relationer. Det kan leda till isolering och en känsla av ensamhet.

 • Hälsorisker: En livsstil präglad av acedia kan även ha fysiska konsekvenser, såsom dåliga matvanor, brist på motion, och en allmän försummelse av kroppslig hälsa.

Hantering av Acedia

För att bekämpa Acedia föreslog Evagrius och andra kyrkofäder en återgång till regelbunden bön, meditativ läsning av Skriften (lectio divina), och fysiskt arbete. De betonade vikten av gemenskap och att dela sina utmaningar med andra troende. I det moderna sammanhanget kan detta översättas till vikten av att bygga stödjande gemenskaper, engagera sig i meningsfulla aktiviteter som reflekterar ens djupare värderingar, och praktisera sin inre bön och andra former av andlig disciplin.

Slutsats

Acedia, även om det är ett gammalt begrepp, belyser en tidlös mänsklig erfarenhet – kampen att hitta mening och syfte i en värld som ofta känns likgiltig eller överväldigande. Genom att återvända till de visdomar som erbjuds av Evagrius Ponticus och andra kyrkofäder, kan vi finna vägar att navigera i denna kamp, återupptäcka glädjen i våra andliga praktiker, och hitta en djupare mening med våra liv.

Källor

Footnotes

 1. Bunge, Gabriel. "Despondency: The Spiritual Teaching of Evagrius Ponticus on Acedia." St Vladimir's Seminary Press, 2012.

 2. Evagrius Ponticus. "The Praktikos & Chapters on Prayer." Translated by John Eudes Bamberger. Cistercian Publications, 1972.

 3. Gregorius I. "Moralia in Job." Cirka 590 e.Kr.