Hem

Published on

Att rena sitt sinne

Authors

Theosis Handlingsplan

Kapitel 2: Att rena sitt sinne

2.1: Utöva medvetenhet och självreflektion

Att rena sitt sinne från negativa tankar och beteenden är en viktig del av att uppnå Theosis. Detta kan uppnås genom att utöva medvetenhet1 och självreflektion, eller "episképsis" på grekiska, vilket betyder "att inspektera sig själv".

Episképsis2 innebär att man regelbundet tar tid för att reflektera över ens egna tankar, känslor och beteenden för att kunna identifiera och övervinna negativa tendenser och reaktionsmönster. Detta kan hjälpa oss att frigöra oss från egoistiska3 impulser och istället öppna oss för Guds vilja och kärlek.

Här är några steg för att utöva medvetenhet och självreflektion:

 • Sätt av tid regelbundet för att reflektera över ens egna tankar, känslor och beteenden.
 • Var medveten om hur du reagerar på situationer och människor, och försök att identifiera negativa tendenser och reaktionsmönster.
 • Fråga dig själv varför du känner och tänker som du gör, och om det finns några egoistiska eller negativa tendenser som ligger bakom dina tankar och känslor.
 • Öva dig i att vara mer medveten om dina tankar och känslor i stunden, istället för att reagera omedelbart på dem.
 • Be Gud att hjälpa dig att identifiera och övervinna negativa tendenser och att öppna ditt sinne och ditt hjärta för hans vilja och kärlek.

Genom att utöva medvetenhet och självreflektion kan man stärka sin andliga praxis och öppna upp sig för en djupare förståelse av Guds vilja och kärlek.

2.2 Bekänna sina synder och andliga gåvor regelbundet

Att bekänna sina synder och andliga gåvor är en viktig del av den kristna spiritualiteten och hjälper oss att rena vårt sinne och stärka vår själ. Genom att bekänna våra synder och andliga gåvor regelbundet, kan vi frigöra oss från de egoistiska impulserna som hindrar oss från att uppnå Theosis.

Begreppet andliga gåvor, eller charismata på grekiska, hänvisar till de förmågor som Gud ger oss för att tjäna honom och andra. Det kan handla om allt från karismatiska talgåvor och mirakulösa helande till vardagliga färdigheter som organisering och ledarskap. Att bekänna våra andliga gåvor hjälper oss att se hur vi kan använda dem på ett sätt som tjänar Guds vilja och hans kyrka.

För att förstå behovet av att bekänna våra synder och andliga gåvor är det viktigt att ha en klar bild av vad begreppet synd, eller hamartia 4 på grekiska, innebär. Enligt den ortodoxa tron är synd inte bara ett juridiskt eller moraliskt fel, utan en sjukdom som drabbar hela mänskligheten. Hamartia, eller synd, kan beskrivas som en ofullständighet eller en brist på något gott, en avvikelse från Guds plan och syfte för människan.

Några exempel på handlingar som kan anses som alvarliga synder enligt ökenfäderna och ortodoxa teologer inkluderar:

 • Att önska att andra ska misslyckas eller ha otur (Johannes Cassianus 5)
 • Att ha förutfattade meningar om andra och döma dem (Maximos bekännaren 6)
 • Att låta känslor som ilska, rädsla och avund styra ens handlingar (Neilos asketen 7)
 • Att sträva efter rikedom och status på bekostnad av andra (Basileios den store 8)
 • Girighet och överdriven materialism (Johannes Chrysostomos 9)
 • Kritik och förtal av andra människor (Isak Syriern 10)

Evagrios Pontikos, en av de stora ökenfäderna från den tidiga kyrkan, lärde att att skydda vårt inre öga (nous)1 från synd är viktigare än att skydda våra fysiska ögon 11. I den ortodoxa traditionen är det inre ögat, eller hjärtat, centrum för den andliga kampen mot synden. Genom att skydda vårt inre öga kan vi undvika att exponera oss för frestelser och förledande tankar som kan leda oss bort från Guds vilja.

St. Nikodemos the Hagiorite, en berömd grekisk helgon och teolog, tog upp denna lära i sin bok "The Philokalia". Han skrev att "som ögat ser alla kroppsliga saker, så ser hjärtat alla andliga saker... Därför, precis som ögat måste skyddas, så måste hjärtat (nous)1 också skyddas" 12. Att skydda hjärtat innebär att rensa det från orenheter och upprätthålla en stark andlig kamp för att motstå frestelser.

Genom att bekänna våra synder och andliga gåvor regelbundet kan vi få hjälp och stöd från våra andliga ledare och medsystrar och bröder i tron, och få inspiration och styrka att förändra vårt liv på ett sätt som följer Guds vilja. Det är en process som hjälper oss att upptäcka våra synder och begränsningar, samtidigt som vi upptäcker våra andliga gåvor och styrkor. Genom att ta emot bikt och rådgivning från en andlig ledare och regelbundet bekänna våra synder och andliga gåvor, kan vi få hjälp att rensa vårt hjärta från orenheter och uppnå Theosis, som är vårt mål som kristna.

2.3 Förlåta och be om förlåtelse

En viktig del av att rena sitt sinne är att förlåta och be om förlåtelse 13. Genom att göra detta kan vi befria oss från negativa känslor och tankar som kan hindra oss från att nå Theosis.

Förlåtelse är ett viktigt koncept inom kristendomen och det grekiska ordet för förlåtelse är "συγχώρεση" (syngkhórese), som betyder att släppa taget om ilska och bitterhet och att förlåta. Att be om förlåtelse är en lika viktig del av processen, eftersom det kan hjälpa oss att erkänna våra fel och ta ansvar för våra handlingar.

När vi förlåter någon, släpper vi taget om det som har hänt och tar bort den tyngd som har legat på våra sinnen. Genom att be om förlåtelse kan vi visa vårt åtagande att förbättra oss själva och att stärka våra relationer med andra.

Att förlåta och be om förlåtelse är inte alltid en lätt process, men det är en viktig del av att rena sitt sinne och nå Theosis. Det kräver tålamod, ödmjukhet och öppenhet att både förlåta och be om förlåtelse.

Gregorios av Nyssa

Gregorios av Nyssa var en tidig kyrkofader som levde under 300-talet i den östliga kristendomen. Han var en inflytelserik teolog som utvecklade läran om Theosis, som innebär att människan kan förenas med Gud genom att utveckla en gudomlig natur och en gudomlig likhet.

Gregorios av Nyssa betonade att förlåtelse är en viktig del av den andliga vägen till Theosis. Enligt honom är förlåtelse ett uttryck för Guds kärlek och barmhärtighet, och det är en förutsättning för att människan ska kunna försonas med Gud och utveckla en gudomlig natur. Genom förlåtelse kan människan släppa taget om bitterhet, ilska och andra negativa känslor som kan hindra henne från att uppnå Theosis.

Gregorios av Nyssa betonade också att förlåtelse är en andlig övning som måste utövas regelbundet för att ha effekt. Han trodde att genom att öva förlåtelse regelbundet kan människan utveckla en gudomlig natur och uppnå en högre grad av andlig medvetenhet. Genom att förlåta andra och ta emot förlåtelse själv kan människan komma närmare Gud och nå Theosis. 14

Johannes Chrysostomos

Johannes Chrysostomos var en tidig kristen kyrkofader och präst som levde under 300-talet. Han skrev mycket om förlåtelse och talade om hur man kan hantera svårigheter med att förlåta.

I sin predikan "On Living Simply", diskuterade Johannes Chrysostomos förlåtelse och hur man kan övervinna svårigheter med att förlåta. Han betonade att förlåtelse är en handling av kärlek och att vi bör förlåta andra även om de inte ber om det 15.

Johannes Chrysostomos insisterade också på vikten av att förlåta snabbt, istället för att vänta tills våra känslor av ilska och bitterhet blir för stora. Han menade att det är bättre att förlåta omedelbart, även om det känns svårt i början, eftersom det kommer att hjälpa oss att släppa taget om negativa känslor och på så sätt hjälpa oss att utveckla en gudomlig natur och uppnå en högre grad av andlig medvetenhet.

Johannes Chrysostomos var också övertygad om att förlåtelse är en andlig övning som måste utövas regelbundet för att ha effekt. Han menade att genom att utöva förlåtelse regelbundet kan vi utveckla en gudomlig natur och nå en högre grad av andlig renhet 16.

Genom sina predikningar och skrifter bidrog Johannes Chrysostomos till den kristna traditionens syn på förlåtelse och hur man kan hantera svårigheterna med att förlåta.

2.4 Avstå från frestelser och negativa vanor

Inledning

Kort sammanfattning av vad som har diskuterats hittills i kapitel 2

I det föregående steget i kapitel 2 diskuterade vi betydelsen av förlåtelse för att rena sitt sinne och uppnå Theosis. Nu kommer vi att fortsätta med nästa steg i kapitlet, att avstå från frestelser och negativa vanor.

Att avstå från frestelser och negativa vanor är en viktig del av den andliga vägen och kan hjälpa oss att uppnå en högre grad av andlig renhet och medvetenhet. I detta steg kommer vi att diskutera hur man kan bygga upp goda vanor och utöva självkontroll för att avstå från frestelser och negativa vanor.

Låt oss nu ta en närmare titt på detta viktiga ämne.

Introduktion

Att avstå från frestelser och negativa vanor är en viktig del av den andliga vägen. När vi strävar efter att uppnå Theosis är det viktigt att vi arbetar med oss själva på alla nivåer - både kroppsligt och andligt. Det handlar om att lära sig att hantera våra tankar och känslor på ett hälsosamt sätt, och att bygga upp goda vanor som hjälper oss att uppnå en högre grad av andlig renhet och medvetenhet.

Negativa vanor kan vara svåra att bryta, men det är en nödvändig del av den andliga vägen. Att avstå från frestelser och negativa vanor handlar om att lära sig att hantera våra impulser och att fokusera på det som är positivt och hälsosamt för oss. Det är en övning i självkontroll och disciplin, och det kan vara svårt, men det är en nödvändig del av den andliga vägen.

I detta steg kommer vi att diskutera hur man kan bygga upp goda vanor och utöva självkontroll för att avstå från frestelser och negativa vanor. Vi kommer att diskutera olika tekniker och strategier som kan hjälpa oss att bryta våra negativa vanor och bygga upp goda vanor som stöder vår andliga väg.

Låt oss nu ta en närmare titt på hur vi kan avstå från frestelser och negativa vanor och uppnå en högre grad av andlig renhet och medvetenhet.

Varför det är viktigt att avstå från frestelser och negativa vanor

Negativa vanor kan vara en stor hindring på den andliga vägen. Att ständigt återfalla i negativa vanor kan leda till självförakt, skam och förlust av självkontroll. Det kan också försvaga vårt förhållande till Gud och hindra oss från att uppnå Theosis.

För att uppnå en högre grad av andlig renhet och medvetenhet är det viktigt att vi arbetar aktivt med att bryta våra negativa vanor och istället bygga upp goda vanor. Detta handlar inte bara om att sluta göra de saker som skadar oss själva och andra, utan också om att bygga upp positiva vanor som hjälper oss att utveckla vår andliga sida.

Att avstå från frestelser och negativa vanor är en övning i självkontroll och disciplin, och det kan vara en utmaning, men det är också en nödvändig del av den andliga vägen. Genom att arbeta med oss själva på detta sätt kan vi utveckla en högre grad av självkännedom och andlig medvetenhet.

Låt oss nu ta en närmare titt på hur vi kan bryta våra negativa vanor och bygga upp goda vanor som stöder vår andliga väg.

Frestelser

Frestelser, eller πειρασμός (peirasmós) på grekiska, är ett viktigt begrepp inom den kristna tron och används flitigt i Nya testamentet. Enligt The Oxford Dictionary of the Christian Church är frestelse "en prövning av en persons karaktär, tillförlitlighet och trohet mot Gud genom en påfrestning, prövning eller lockelse."

Inom den kristna traditionen har kyrkofäder som Augustinus och Thomas Aquinas diskuterat frestelser och dess betydelse för den andliga vägen. Enligt Augustinus är frestelser ett uttryck för människans fallenhet för synd och kan leda till en brist på självkontroll och självförsakelse. Han menar att genom att utveckla en djupare relation med Gud kan människan avstå från frestelser och istället fokusera på det goda och det andligt upplyftande.

Thomas Aquinas betonar också vikten av att avstå från frestelser och negativa vanor för att uppnå en högre grad av andlig renhet och medvetenhet. Han menar att frestelser är en del av det mänskliga tillståndet och kan användas som en möjlighet för människan att utveckla sin andliga potential. Genom att utveckla självkontroll och självförsakelse kan människan avstå från frestelser och istället fokusera på det goda och det andligt upplyftande.

Footnotes

 1. här är några grekiska termer som kan hjälpa till att utveckla begreppet "medvetenhet": νοῦς (noús) - detta kan översättas till "förnuft" eller "intellekt" och används ofta för att beskriva den del av vårt medvetande som är rationellt och analytiskt. διάνοια (diánoia) - detta kan översättas till "tänkande" eller "förståelse" och används för att beskriva den mentala aktiviteten som vi använder för att processa information och förstå världen omkring oss. προσέχω (prosécho) - detta betyder "att uppmärksamma" eller "att fokusera" och används ofta för att beskriva den mentala ansträngning som krävs för att vara medveten om och kontrollera våra tankar och känslor. Genom att utöva medvetenhet, eller "νοῦς", "διάνοια" och "προσέχω", kan vi öka vår förmåga att observera och reflektera över våra egna tankar och känslor. Detta kan hjälpa oss att identifiera och minska negativa tankar och beteenden, vilket kan leda till en renare sinne och en djupare förbindelse med Gud. 2 3

 2. Episképsis är ett antikt grekiskt begrepp som används inom den kristna traditionen för att beskriva en process av självreflektion och självinsikt. Det innebär att man regelbundet inspekterar sina egna tankar, känslor och beteenden för att kunna identifiera och övervinna negativa tendenser och reaktionsmönster, och istället öppna sig för Guds vilja och kärlek.

 3. Inom den kristna mystiken anses egoism och själviskhet vara hinder för Theosis och närmandet till Gud. Genom att frigöra oss från egoistiska impulser kan vi öppna oss för Guds kärlek och närvaro. Detta kan uppnås genom att utveckla en medvetenhet om våra egna brister och svagheter, och genom att arbeta för att övervinna dem. Genom att rikta fokus mot Guds kärlek och vilja, och genom att sträva efter att tjäna andra, kan vi frigöra oss från egoistiska impulser och växa i vår andliga utveckling.

 4. För mer information om begreppet hamartia (ἁμαρτία) och charismata (χαρίσματα) i ortodox teologi, se t.ex. John D. Zizioulas, Being as Communion: Studies in Personhood and the Church (Crestwood, NY: St. Vladimir's Seminary Press, 1985).

 5. Johannes Cassianus, "Institutioner", Bok VI, kapitel 15.

 6. Maximos bekännaren, "Fyrahundra texter om kärlek", Första århundradet, 72.

 7. Neilos asketen, "Asketiskt tal", 21.

 8. Basileios den store, "Tal om girighet", 7.

 9. Johannes Chrysostomos, Homilier om Matteusevangeliet, 50:3

 10. Isak Syriern, Asketiska skrifter, 2:18

 11. Evagrios Pontikos, "Antirrhetikos", 8. Evagrios Pontikos' verk "Antirrhetikos" är inte översatt till svenska, men en möjlig översättning av titeln skulle vara "Motstånd" eller "Motmedel". "Antirrhetikos" är en samling av texter som syftar till att hjälpa kristna att bekämpa och övervinna synd. Verket betonar vikten av självkännedom och självbehärskning, och ger råd om hur man kan hantera frestelser och andliga motgångar. Det anses vara en av de mest inflytelserika texterna inom den ortodoxa traditionen och har varit en viktig källa för andlig vägledning i över 1500 år.

 12. St. Nikodemos the Hagiorite, "The Philokalia", Vol. 1, p. 163. "The Philokalia" är en samling av skrifter från ortodoxa munkar och teologer på 1700-talet i Grekland. Den inkluderar verk av författare som Evagrios Pontikos, St. John Climacus och St. Isaac the Syrian, och är en viktig källa för ortodox spiritualitet. St. Nikodemos the Hagiorite var en grekisk munk som översatte och publicerade samlingen, och på sidan 163 i Vol. 1 skriver han om vikten av att bekänna synder och söka hjälp från andliga ledare och medsystrar och bröder i tron.

 13. "συγχώρεση" (syngkhórese) är det grekiska ordet för förlåtelse. "συγχώρεση" är en sammansättning av två grekiska ord: "σύν" (syn), vilket betyder "tillsammans" eller "gemensamt", och "χωρέω" (khoreo), vilket betyder "att hålla" eller "att innehålla". Således kan "συγχώρεση" översättas till att "hålla tillsammans", "släppa taget" eller "förlåta". Betydelsen av "συγχώρεση" sträcker sig bortom att bara avsluta en konflikt eller rätta till en felaktighet. Att förlåta innebär att man aktivt väljer att släppa taget om negativa känslor som ilska, bitterhet eller hämndbegär som man kan känna mot någon annan. Det handlar om att släppa taget om de emotionella bördorna som kan hindra oss från att gå vidare och att hela våra relationer. Förlåtelse är också en handling av kärlek och barmhärtighet, som är en central del av kristendomen och andra religioner. Genom att förlåta kan vi visa vår medmänsklighet och vårt engagemang för att bygga upp starka relationer med andra människor. I kristendomen är förlåtelse en viktig del av att uppnå frid med Gud och att nå Theosis.

 14. Se "The Life of Moses" av Gregorios av Nyssa (Classics of Western Spirituality, Paulist Press, 1978) för mer information.

 15. Chrysostomos, J. (2018). On Living Simply: The Golden Voice of John Chrysostom. Orbis Books.

 16. Chrysostomos, J. (2009). Six Books on the Priesthood. St. Vladimir's Seminary Press.