Hem

Published on

Att söka Guds kärlek

Authors

Theosis Handlingsplan

Kapitel 1: Att söka Guds kärlek

1.1: Utveckla en regelbunden tyst bön

För att närma sig Gud och uppnå Theosis1 är det viktigt att först söka efter hans kärlek. Detta kan uppnås genom att utveckla en regelbunden tyst bön, eller "hesychia" på grekiska, vilket betyder "lugn" eller "stillhet".

Att praktisera tyst bön innebär att man söker efter Guds närvaro genom att stilla sinnet och fokusera på Guds kärlek. Det är ett sätt att rensa sinnet från distraktioner och låta Guds kärlek fylla ens själ.2

Här är några steg för att utveckla en regelbunden tyst bön:

 • Sätt av en tid och plats för tyst bön varje dag. Det är viktigt att göra det till en del av ens dagliga rutin.
 • Hitta en bekväm position där man kan sitta stilla och avslappnat under bön.
 • Fokusera på ens andning och försök att slappna av kroppen och sinnet.
 • Upprepa en kort bön, som t.ex. "Herre Jesus Kristus, förbarma dig över mig", eller någon annan enkel bön som känns meningsfull för en själv.
 • Fortsätt att upprepa bönens ord och låt dina tankar och känslor stillna.
 • Om dina tankar vandrar iväg, försök att inte döma dig själv utan låt dem bara passera och återgå till bönens ord.
 • Avsluta bönens session genom att stilla sitta några minuter och tacksamt reflektera över tiden man spenderat med Gud.

Utövandet av tyst bön är en viktig del i sökandet av Guds kärlek och närvaro. Det kan ta tid och övning att uppnå ett tillstånd av lugn och inre frid under bön, men det är en övning som är värd tiden och ansträngningen.

1.2: Studera och reflektera över Bibeln och kyrkofädernas verk

För att fördjupa sin relation med Gud och växa i Theosis (gudomliggörelse), är det viktigt att studera och reflektera över Bibeln och kyrkofädernas verk.3

Genom att läsa och reflektera över Bibeln kan man få en djupare förståelse för Guds vilja och kärlek. Bibeln är en vägledning för hur vi kan leva våra liv i enlighet med Guds plan och kan hjälpa oss att utveckla en mer intim relation med honom.

Kyrkofäderna, såsom Augustinus, Athanasius och Johannes Chrysostomos, utgör en rik källa till andlig visdom och förståelse. Deras verk ger insikter i de kristna doktrinerna och hjälper oss att förstå deras betydelse och tillämpning i våra liv.

Här är några steg för att studera och reflektera över Bibeln och kyrkofädernas verk:

 • Sätt av tid varje dag för att läsa och reflektera över Bibeln och kyrkofädernas verk.
 • Använd en läsplan eller en andlig guide för att hjälpa dig att hålla dig på rätt spår och få ut det mesta av din studietid.
 • Gör anteckningar och reflektera över det du har läst och hur det kan tillämpas i ditt liv.
 • Dela dina insikter med andra och diskutera vad du har lärt dig.

Att studera och reflektera över Bibeln och kyrkofädernas verk kan hjälpa oss att fördjupa vår förståelse för Gud och oss själva. Genom att göra det kan vi öppna oss för nya insikter och upptäcka nya sätt att växa i vår tro.

1.3: Följa andliga ledare och mentorer

Att följa andliga ledare och mentorer för att hitta vägledning på sin andliga resa kan vara en viktig del av sökandet efter Guds kärlek (agápe)4 och uppnåendet av Theosis. Genom att studera och ta del av andras erfarenheter och visdom kan man vägledas och få inspiration i sin egen andliga utveckling.

Inom den ortodoxa kyrkan har det funnits många stora andliga ledare och lärare genom historien. Dessa kyrkofäder och helgon, som t.ex. Johannes Chrysostomos, Basileios den Store och Gregorios Palamas, har skrivit om sin egen andliga resa och gett råd till andra om hur man kan närma sig Gud och uppnå Theosis.

Genom att studera deras verk och följa deras exempel kan man få en djupare förståelse för den ortodoxa tron och vägledning i den egna andliga utvecklingen. Det är också viktigt att söka efter andliga mentorer i ens egna liv och kyrkogemenskap, som kan ge råd och stöd på vägen mot Gud.

1.4: Uppmuntra andlig gemenskap med andra troende

Att uppmuntra och delta i andlig gemenskap med andra troende är en viktig del i sökandet efter Guds kärlek (agápe) och uppnåendet av Theosis (gudomliggörelse). Genom att omge sig med människor som delar ens tro och värderingar, kan man stärka sin tro och få en djupare förståelse av Guds kärlek.

I gemenskapen med andra troende kan man också uppleva "koinonia", en grekisk term som betyder "gemenskap" eller "delaktighet". Koinonia innebär inte bara social gemenskap, utan också en andlig gemenskap som bygger på gemenskapen med Gud och med varandra.

Här är några sätt att uppmuntra andlig gemenskap och hjälpa till att stärka ens band till Gud och uppnå en djupare förståelse av Guds kärlek:

 • Delta i regelbundna gudstjänster och kyrkliga ceremonier.
 • Gå med i en andlig grupp eller studiecirkel för att lära sig mer om ens tro och diskutera andliga frågor med andra.
 • Delta i volontärarbete eller välgörenhetsarbete med andra troende för att tjäna ens medmänniskor och uppleva Guds kärlek tillsammans.
 • Be tillsammans med andra troende för att få stöd och gemenskap i ens andliga resa.

Som Sankt Johannes Chrysostomos påpekade, "Ingenting förenar oss så mycket med Gud som bön. Samma sak gäller när vi ber tillsammans med andra. För i denna gemensamma bön, förenar sig hjärtana till en enda vilja och Gud tillförs ett starkt och allt överskuggande vittnesbörd."5

Genom att uppmuntra andlig gemenskap med andra troende kan man få styrka och inspiration i sökandet efter Guds kärlek och Theosis. Genom koinonia med Gud och med varandra, kan man uppleva den gudomliga närvaron och förenas med Gud.

Footnotes

 1. Theosis kan översättas som "gudomliggörelse" eller "förvandling till Guds likhet" och innebär att människan kan bli förenad med Gud och uppnå en delaktighet i Guds gudomliga natur. Det handlar om en process av andlig utveckling som innefattar en förvandling av själen, en förnyelse av sinnena och en återställning av människans ursprungliga gudomliga bild. Theosis är ett centralt begrepp inom den ortodoxa teologin och betonar människans möjlighet att ha en personlig upplevelse av Gud och att uppnå fullkomlighet i enhet med Gud.

 2. Palmer, G.E.H. (1984). The Philokalia: The Complete Text. London: Faber and Faber Limited.

 3. "Kyrkofäderna" är en beteckning för de kristna teologiska författare som verkade under de första århundradena efter Jesu Kristi födelse. Dessa författare har spelat en betydande roll i utformningen av kristendomens doktrin och teologi. Exempel på kyrkofäder inkluderar Augustinus av Hippo, Johannes Chrysostomos och Gregorios av Nyssa.

 4. Agápe "a-gah-peh" är ett grekiskt ord som betecknar en osjälvisk och villkorslös kärlek, och är en av de tre begreppen för kärlek i den antika grekiska filosofin. Begreppet är också centralt inom kristen teologi och används för att beskriva Guds kärlek till människan.

 5. St. John Chrysostom. (n.d.). On Living Simply: The Golden Voice on Christian Morality. Ancient Faith Publishing.